KONKURS NA NAZWY ELEKTRYKÓW

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ogłasza konkurs na nazwy dla 6 autobusów elektrycznych, które zostały zakupione w ramach zadania pn.”Zakup elektrycznych autobusów wraz z dedykowanym systemem ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt ekologiczny lub/i napęd elektryczny.
Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzącymi w wizerunek organizatora Konkursu.
W propozycjach nie będą uwzględniane następujące nazwy: Bateriusz, Pan Tograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus, Prądek, Prądzisław, Elektryczek, Bateryjka. Wyżej wymienione nazwy zostały już wcześniej nadane autobusom elektrycznym należącym do Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

Jeden uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy. W sytuacji, gdy powtórzą się propozycje nazw zgłoszone przez kilku uczestników – brana będzie pod uwagę propozycja, która wpłynie najwcześniej na adres email: konkurs@mzk-ostrow.com.pl.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I etap – przyjmowanie propozycji nazw autobusów elektrycznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na adres email: konkurs@mzk-ostrow.com.pl,
II etap – wyłonienie przez Komisję konkursową 6 nazw autobusów elektrycznych spośród zgłoszonych propozycji.
Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 10 do 31 stycznia 2024 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyłonionych nazw nastąpi 29 lutego 2024 r.

Autorom 6 nazw wybranych przez Komisję Konkursową zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci czytnika e-book dla każdego laureata, ufundowane przez Organizatora Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin konkursu na nazwy dla 6 autobusów elektrycznych

Regulamin konkursu dotyczący przygotowania indywidualnych nazw dla 6 autobusów elektrycznych, które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i które zostały zakupione w ramach zadania pn. „Zakup elektrycznych autobusów wraz z dedykowanym system ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 1
1. Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla nowych 6 autobusów elektrycznych, które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Nazwy, o których mowa w ust. 1, zostaną wykorzystane do identyfikacji autobusów i umieszczone na autobusach, a także w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp., takich jak np.: plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
§ 2
1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatora publicznego transportu zbiorowego (Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski) i Operatora publicznego transportu zbiorowego (MZK S.A.).
§ 3
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I etap – przyjmowanie propozycji nazw autobusów elektrycznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na adres email: konkurs@mzk-ostrow.com.pl,
II etap – wyłonienie przez Komisję konkursową 6 nazw autobusów elektrycznych spośród
zgłoszonych propozycji.
2. Propozycje nazw w ramach Konkursu należy nadsyłać od 10 do 31 stycznia 2024 r., do godz. 10.00, na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyłonionych nazw nastąpi 29 lutego 2024 r.
§ 4
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., poz. 1000, z późn. zm.).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości jego zamieszkania.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 5
1. Udział w Konkursie będzie możliwy poprzez wysłanie na adres e-mail: konkurs@mzk-ostrow.com.pl wiadomości e-mail zawierającej propozycję nazwy dla autobusu, które są użytkowane przez MZK S.A w Ostrowie Wielkopolskim, a także imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika Konkursu.
2. Proponowane nazwy mogą być jedno- lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt ekologiczny lub/i napęd elektryczny.
3. W propozycjach nie będą uwzględniane następujące nazwy: Bateriusz, Pan Tograf, Solarek, Elektron, Antysmog, Cichobus, Prądek, Prądzisław, Elektryczek, Bateryjka. Wyżej wymienione nazwy zostały już wcześniej nadane autobusom elektrycznym należącym do Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
4. Proponowane nazwy nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzącymi w wizerunek organizatora Konkursu.
5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną propozycję nazwy. W sytuacji, gdy powtórzą się propozycje nazw zgłoszone przez kilku uczestników – brana będzie pod uwagę propozycja, która wpłynie najwcześniej na wskazany w ust.1 adres e-mail.
6. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.
§ 6
1. Autorom 6 nazw wybranych przez Komisję Konkursową zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci czytnika e-book dla każdego laureata, ufundowane przez Organizatora Konkursu.
2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony laureat konkursu zobowiązany jest przekazać taką informację pocztą elektroniczną na adres e-mial: konkurs@mzk-ostrow.com.pl w przeciągu siedmiu dni od daty powiadomienia o przyznanej nagrodzie.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby zgodnie
z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.2021 poz. 1128)
6. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.
§ 7
1. Administratorem danych osobowych, związanych z realizacją Konkursu jest Miejski Zakład Komunikacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy
ul. Lotniczej 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w imieniu której działa Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
§ 8
Regulamin Konkursu na opracowanie nazw 6 autobusów elektrycznych, które są użytkowane przez Miejski Zakład Komunikacji S.A dostępny jest na stronie internetowej organizatora Konkursu: www.mzk-ostrow.com.pl
§ 9
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora konkursu w dniu 29 lutego 2024 r. na stronie internetowej www.mzk-ostrow.com.pl.
2. Przystępując do Konkursu jego uczestnicy przenoszą wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania przez Organizatora Konkursu zaproponowanych nazw, w celach określonych niniejszym Regulaminem.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.