WARUNKI WYNAJMU

WARUNKI WYNAJMU AUTOBUSU

1. Zamawiający wynajmuje autobus wraz z kierowcą na podstawie złożonego pisemnego zamówienia na druku zamówień MZK S.A. Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu liczbę osób do przewozu, datę i godzinę podstawienia oraz zwolnienia pojazdu, określić trasę przejazdu, w przypadku wynajmu kilkudniowego podać plan codziennej jazdy, wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu, podać sposób uregulowania należności oraz płatnika.

2. Zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców:

a. czas pracy 1 kierowcy nie może przekroczyć 13 godzin dziennie, a czas kierowania pojazdem 9 godzin, przy czym po 4,5 godzinnym czasie prowadzenia pojazdu bez przerwy kierowcy przysługuje 45 minutowa przerwa, po przepracowanym dniu kierowcy przysługuje co najmniej 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku.

b. czas pracy 2 kierowców nie może przekroczyć 21 godzin, a czas kierowania pojazdem każdego z kierowców 9 godzin dziennie, przy czym po 4,5 godzinnym czasie prowadzenia pojazdu bez przerwy kierowcy przysługuje 45 minutowa przerwa, po przepracowanym dniu kierowcom przysługuje co najmniej 9 godz. nieprzerwanego odpoczynku.

c. kierowcy przysługuje tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 45 godzin rozpoczynający się nie później niż po zakończeniu 6 okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt osobnego pomieszczenia dla wypoczynku kierowcy oraz wyżywienia. W przypadku nie zapewnienia osobnego pomieszczenia dla wypoczynku kierowcy oraz wyżywienia, Zamawiający pokryje poniesione przez kierowcę koszty noclegów (dotyczy wyjazdów powyżej jednego dnia) oraz koszty wyżywienia. Czas wynajmu autobusu oraz trasa liczy się od momentu wyjazdu autobusu z siedziby MZK S.A. do momentu powrotu autobusu do siedziby MZK S.A.

4. Zamawiający pokrywa opłatę parkingową, autostradową oraz płatne odcinki dróg.

5. Osoby korzystające z pojazdu zobowiązane są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do zapięcia pasów bezpieczeństwa.

6. Zamawiający ponosi koszty naprawy za zniszczenie pojazdu spowodowane przez osoby przewożone. Zamawiający ponosi również koszty związane z przekroczeniem wielkości bagażu oraz nie zapięciem pasów bezpieczeństwa spowodowane przez osoby przewożone.

7. Osoba dysponująca pojazdem nie może stawiać kierowcy zadań sprzecznych z przepisami o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

8. Ostateczne rozliczenie najmu nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie faktycznej liczby przejechanych kilometrów lub godzin dyspozycji pojazdu oraz dokumentów przewozowych.

9. W razie awarii autokaru na trasie, Wynajmujący zobowiązany jest do jej usunięcia. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy Wynajmujący zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego o podobnym standardzie. Całość kosztów naprawy ponosi Wynajmujący. 10.Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

11. Wynajmujący zobowiązuje Zamawiającego do czytelnego wypełnienia niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać powyższych warunków najmu oraz upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

12. Zamawiający pokrywa koszty związane z drugim kierowcą, które stanowią 20% wartości podstawowej ceny wynajmu.

STANDARD I WYPOSAŻENIE AUTOBUSÓW

1 IRISBUS CROSWAY 52 miejsca dla pasażerów + 1 miejsce dla pilota. Bagaż osób przewożonych nie może przekraczać 35 kg na jedno miejsce siedzące oraz łącznych wymiarów 120 cm (45 cm x 45 cm x 30 cm).

WYPOSAŻENIE: Wygodne, uchylne fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, zestaw dvd, mikrofon.

 

2 SOLBUS ST/11 45 miejsc dla pasażerów + 1 miejsce dla pilota . Bagaż osób przewożonych nie może przekraczać 25 kg na jedno miejsce siedzące oraz łącznych wymiarów 150 cm (80 cm x 40 cm x 30 cm).

WYPOSAŻENIE: Wygodne fotele lotnicze wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, dvd, indywidualne oświetlenie, indywidualne nawiewy powietrza, mikrofon