DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

 

DO ŚCIĄGNIĘCIA:

Raport o stanie zapewnienia dostępności MZK S.A.

Plan działania na rzecz poprawy  dostępności na lata 2021-2025

 

WSTĘP

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: MZK S.A.) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mzk-ostrow.com.pl.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Justyna Adamczewska adres e-mail: j.adamczewska@mzk-ostrow.com.pl tel.: 062 737-61-17 lub 19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba MZK S.A. znajduje się w budynku przy ul. Lotniczej 30 w Ostrowie Wielkopolskim i jest częściowo dostosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od ul. Lotniczej nie jest przystosowane do samodzielnego wejścia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla takich osób przewidziano drugie wejście od szczytu budynku (oznaczenia „Kasa biletowa”) mijając uliczkę ogrodzeniową od strony bramy wjazdowej do zajezdni. Trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku i przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników Spółki.

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek do pracownika, który udziela niezbędnych informacji i pomocy osobom niepełnosprawnym. Na korytarzu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.

Dla interesantów, w tym również osób ze specjalnymi potrzebami dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze gdzie znajduje się kasa biletowa, dział kontroli biletów oraz kierownik działu techniki.

W budynku nie ma windy. Niemniej osoby z niepełnosprawnością są obsługiwane zawsze na parterze budynku. Po uprzednim zgłoszeniu pracownik/pracownicy MZK S.A. niezbędni do załatwienia przedmiotowej sprawy, są dostępni dla danej osoby w jednym z pomieszczeń znajdujących się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, natomiast ciągi komunikacyjne oznakowane są kontrastowo. Pracownicy służą pomocą w razie potrzeby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z psem asystującym jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa.

Przed budynkiem dostępne jest wyznaczone i oznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu – środkiem wspierającym komunikację jest poczta email (sekretariat@mzk-ostrow.com.pl)

 

Punkt Obsługi Pasażera MZK S.A. ul. Partyzancka 27 (siedziba PWiK WODKAN)

Punkt Obsługi Pasażera MZK S.A. znajduje się w budynku PWiK WODKAN przy ul. Partyzanckiej 27. Wejście znajduje się na parterze budynku, a pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnością są obsługiwane zawsze na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pracownicy są dostępni i służą pomocą dla osób ze specjalnymi potrzebami Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Punkt Obsługi Pasażera MZK S.A ul. Asnyka 8 (budynek PWiK WODKAN)

Punkt Obsługi Pasażera MZK S.A. znajduje się w budynku PWiK WODKAN przy ul. Asnyka. Pomieszczenie jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Punkt obsługi znajduje się w budynku parterowym z automatycznymi drzwiami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pracownicy są dostępni dla osób ze specjalnymi potrzebami i służą pomocą Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed budynkiem dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pojazdy (autobusy) realizujące transport miejski:

Miejski Zakład Komunikacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje 56 autobusami z czego 53 szt. przystosowanych jest do przewozu osób niepełnosprawnych:

Udogodnienia w autobusach:

 • autobusy niskopodłogowe (1 autobus nie posiada 100% niskiej podłogi, dostosowany jest do przewozu wózka inwalidzkiego)
 • funkcja przyklęku (z wyjątkiem jednego autobusu)
 • platforma do wjazdu wózków inwalidzkich
 • specjalne wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych i wózków inwalidzkich
 • oznaczenia – piktogramy
 • przyciski z napisami w języku Brail’a (16 autobusów)
 • przyciski na wysokości osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (16 autobusów )
 • komunikaty głosowe (16 autobusów)
 • wizualna informacja pasażerska (16 autobusów)
 • na liniach 10, 25, 8 kursują zawsze autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848