ULGI

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienie

– Dzieci do ukończenia 4 lat / Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka

– Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością wraz z opiekunem* w trakcie przejazdu / ważna legitymacja szkolna wydana przez placówkę oświatową dla ucznia ze stwierdzoną niepełnosprawnością / orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub legitymacja stwierdzająca stopień niepełnosprawności

– Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia wraz z opiekunem* w trakcie przejazdu / ważna legitymacja szkolna wydana przez placówkę oświatową dla ucznia ze stwierdzoną niepełnosprawnością / orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności / Legitymacja stwierdzająca stopień niepełnosprawności

– Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem* w trakcie przejazdu / orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja, stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy wraz z dowodem osobistym

– Osoby niewidzące wraz z przewodnikiem** w trakcie przejazdu / orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja, stwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (tylko z powodu niesprawności narządu wzroku), całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowita niezdolność do pracy wraz z dowodem tożsamości

– Uczestnicy ośrodków adaptacyjnych lub warsztatów terapii zajęciowej, na trasie: miejsce zamieszkania – placówka / Orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymację stwierdzającą umiarkowany stopień niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno – rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości oraz ważnym zaświadczeniem kierownika placówki ( z okresem ważności nie dłuższym niż 1 rok)

– Osoby, które ukończyły 70 lat / Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby

– Zasłużeni Honorowi dawcy krwi: – kobieta, która oddała co najmniej 15 litrów krwi (lub odpowiadającą tej objętości innych jej składników), mężczyzna, który oddał co najmniej 18 litrów krwi (lub odpowiadającą tej objętości innych jej składników) /Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości oraz udokumentowana informacją o ilości oddanej krwi lub opowiadającą tej objętości innych jej składników, Legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia, Legitymacja Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu wraz  z dowodem tożsamości

– Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby / Legitymacja funkcjonariusza

– Pasażerowie wszystkich linii w dniu 1 listopada

– Pasażerowie wszystkich linii w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu

– Dzieci od 5- go roku życia do ukończenia nauki w szkole podstawowej tylko w przewozach realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w granicach administracyjnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie wakacji letnich / Dowód osobisty, książeczka zdrowia, paszport lub legitymacja szkolna

– Pracownicy zatrudnieni w MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy / bilet elektroniczny z naniesionym uprawnieniem

– Współmałżonkowie pracowników MZK S.A,, dzieci własne, przysposobione oraz pasierbowie pracowników spółki MZK S.A., dzieci wychowane w rodzinie zastępczej przez pracowników MZK S.A. nad którymi Sąd powierzył opiekę pracownikom MZK S.A. – w okresie trwania nauki w szkole ponadpodstawowej i policealnej nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia oraz studentów studiów dziennych i zaocznych do ukończenia 26 roku życia / Bilet elektroniczny z naniesionym uprawnieniem

– Posłowie i Senatorowie RP / Legitymacja posła/senatora

– Inwalidzi wojenni lub wojskowi / Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierający odpowiedni wpis o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, o całkowitej lub częściowej niezdolności pracy albo całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

– Opiekun towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej / Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierający odpowiedni wpis o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, o całkowitej lub częściowej niezdolności pracy albo całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Osoby uprawnione do przejazdów na podstawie biletów ulgowych

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienie

 

– Dzieci od ukończenia 4 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej  / Oświadczenie opiekuna lub dokument poświadczający wiek dziecka zaświadczenie o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora szkoły podstawowej

– Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia / Ważna legitymacja szkolna

– Emeryci i renciści Ważna legitymacja emeryta-rencisty wraz z dowodem tożsamości

– Uczniowie i studenci zagranicznych szkół średnich i wyższych do ukończenia 26 roku życia / Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card)

– Studenci szkół wyższych / Ważna legitymacja studencka

– Osoby niesłyszące / orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja, stwierdzające umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (tylko z powodu niesprawności narządu słuchu) wraz z dowodem tożsamości

 

* Przez osobę należy rozumieć osobę pełnoletnią

** Przez przewodnika należy rozumieć osobę, która ukończyła 13 rok życia

 

Jeżeli osoba posiada więcej niż jednio uprawnienie do ulgowych przejazdów, wynikające z niniejszej uchwały lub przepisów ustawowych, może korzystać tylko z jednego uprawnienia.

 

Wykaz ulg DO POBRANIA