RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna – siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30, nr wpisu do KRS 0000034518, numer REGON: 250560076, numer NIP: 6221011703 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, sprzedażą i wystawianiem imiennych biletów okresowych, w tym Ostrowskiej Karty Elektronicznej, kontroli osób korzystających z przejazdu taborem MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. w okolicznościach naruszających przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz postanowienia „Regulaminu przewozów”, obsługą operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), obsługą klientów Stacji Kontroli Pojazdów, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.

2) MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, m. in. dotyczy

to obsługi wniosków o wydanie Ostrowskiej Karty Elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. B RODO);

 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów, w tym zawierania i realizowania umów oraz dokumentowania obsługi klientów i kontrahentów korzystających z usług MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej, wynajmu autokarów, korzystania z Ostrowskiego Roweru Miejskiego, przeglądów pojazdów dokonywanych w naszej Stacji Kontroli Pojazdów oraz zlecania usług reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
 • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu usług własnych MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z naszą Spółką umowami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz na terenie administracyjnym MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego na obszarach i w miejscach oznaczonych tablicami informacyjnymi;
 • w wymagających tego przypadkach MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (np. w odniesieniu do przetwarzania informacji o prywatnych numerach telefonów i adresach e-mail), z zastrzeżeniem możliwości łatwego wycofania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp., w tym profilowaniu.

4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

5) Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp. narusza przepisy RODO.

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody). Ponadto przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające obsługę informatyczną naszej Spółki, podmioty wyspecjalizowane w windykacjach należności, podmiot wykonujący usługi w zakresie archiwizowania i niszczenia dokumentacji, Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. – siedziba 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38, które łączy z naszą Spółką umowa o wzajemnym honorowaniu biletów okresowych pasażerów MZK i KLA.

8) MZK S.A. w Ostrowie Wlkp., jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 • telefonicznie: (62) 73 76 110
 • drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
 • osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Zarząd MZK S.A. w Ostrowie Wlkp

 

Szczegóły w dokumentach do pobrania :

INFORMACJA O WYZNACZENIU IOD NA STRONĘ www

MONITORING – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA CV i REKRUTACJE

KLAUZULA INFORMACYJNA OSTROWSKI BILET ELEKTRONICZNY

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW MZK OSTRÓW